La Xarxa

ARTIBARRI aposta per la transparència com un valor que defineix la nostra activitat. En aquesta secció trobareu documents que acrediten el compromís de la XARXA en aquest sentit. En el compliment de la Llei 19/2013 de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern, ARTIBARRI publica activament la següent informació, que mantindrà actualitzada periòdicament

Informació institucional, organitzaciva i de planificació

Artibarri es una organització sense ànim de lucre, d’àmbit nacional prop d’una vintena d’entitats i individuals a favor del desenvolupament de projectes artístics d’acció comunitària. Artibarri es va fundar al any 2003, a partir de la inquietud de diverses entitats i persones sobre el treball comunitari, els joves i la participació ciutadana.

L’objectiu de l’Associació és, per una banda, ser un centre de recursos i una xarxa a favor del desenvolupament de projectes artístics d’acció comunitària, on la participació de les persones es converteix en un eix central cap a la millora de la qualitat de vida individual i col·lectiva cap a l’estímul del canvi social. D’altra banda Artibarri promou el treball en xarxa com a mitjà per créixer, millorar, disseminar o desconnectar aquesta mena de projectes en el territori català.

Artibarri disposa d’una estructura de funcionament orgànica, democràtica i paritària per tal de promoure i posar en pràctica els mateixos valors que les entitats que la componen: transversalitat, participació plural i inclusiva, democràcia directa, equitat de distribució de recursos, i transformació social i política a partir de la cultura experimental, popular, de base i comunitària. L’estructura està adaptada a les seues necessitats amb un òrgan de govern, i un equip format per professionals, 1 persona remunerada i 20 voluntaris.

E’òrgan de govern sobirà d’Artibarri es l’assemblea general, formada per totes les entitats sòcies. L’assemblea general delega en una junta directiva més reduïda, composta per 5 membres. La junta es reuneix periòdicament i es la responsable de la gestió diària de l’associació. Els membres de la junta directiva no reben remuneració. Tant l’assemblea general com la junta directiva, compta amb una presidenta, que té com a tasca fonamental representar a l’associació i presidir les reunions dels òrgans de govern.

 

Junta de govern de l’Artibarri.

La junta directiva de l’entitat la constitueixen components d’Artixoc, Teleduca, Cooperativa La Fàbrica i Cooperativa Etcs.

President: Josep Maria Aragay
Tresorer: Javier Rodrigo
Secretari: Joel Alvarez
Vocal: Àgia Luna
Vocal: Josep Maria Navarro